Home -> Event Calendar
Event Calendar

การประชุมนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลเบื้องต้น เรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการ ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ”

July 21, 2015

 

  • ความเป็นมา

การบริหารโครงการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการของภาครัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เห็นชอบในหลักการให้นำเงินเหลือจ่ายของโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี มาสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับมาตรการเพื่อการสร้างงาน วงเงิน 23,000 ล้านบาท โดยเน้นการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานของ 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงกลาโหม นั้น เพื่อให้ สบน. สามารถบริหารโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการลงทุนที่ใช้เงินกู้ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายเงินกู้อย่างเหมาะสม และอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ สบน. จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป็นคนดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการของ สบน. และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้ภาครัฐได้รับทราบผลกระทบและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงให้เป็นไปตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำหนดไว้

  • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
  2. เพื่อนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการ และเครื่องมือในการประเมินผลกระทบจากแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconometric Model) แบบจำลอง Dynamic CGE และแบบจำลองความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Model)
  3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของส่วนราชการในแต่ละหน่วยงาน
  • กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน

  • สถานที่จัดประชุม

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ห้องประชุมชั้น 34

118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก กทม. 10400

  • วัน เวลาประชุม

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.