Home -> Event Calendar
Event Calendar

การอบรม SMEs Spring Up

May 28, 2016

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังจัดทำโครงการ SMEs Spring Up เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรม มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความแข็งแกร่งและสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด สู่ความเป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จยกระดับไปสู่สากล นอกจากนั้นแล้วทำให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง