Home -> New Update

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) โดยดร. รพีสุภา  หวังเจริญรุ่ง รองผู้อำนวยการ สวค. รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ในงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้่บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 21 โดยจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนรับนิสิตเข้าปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565

DSC_4274

154950