Home -> New Update

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) จะดำเนินโครงการศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจและศึกษาแนวทางสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง : เกาะสมุย ให้กับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้ทราบถึงเส้นทางการพัฒนา ปัญหา อุปสรรค และ โอกาส รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่นเพื่อการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อท่าน หรือ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน สำหรับกรณีลงทะเบียนเป็นคณะตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้
หรือติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายอบรมสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-587-9788