Home -> New Update
บรรยากาศพิธีปิดหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) โดยการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างครบถ้วน ดังนี้
  • สร้างความรอบรู้เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศ
  • สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
  • บูรณาการความรู้และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ
  • สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับกลางจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ
รวมถึงกิจกรรม Workshop การวางแผนกลยุทธ์ โดย คุณสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สุดท้ายนี้ได้รับเกียรติจากนายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ร่วมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีปิด