Home -> New Update
พิธีเปิดหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน รวมถึงภาคประชาชน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร นคอ. ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ
  • สร้างความรอบรู้เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศ
  • สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
  • บูรณาการความรู้และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ
  • สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับกลางจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ
ซึ่งในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม
โดย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี