Home -> New Update

สวค. เปิดหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง โครงการร่วมทุนรัฐและเอกชนเพื่อความยั่งยืน” ซึงเป็นหลักสูตร Exclusive สำหรับผู้บริหารระดับสูง จาก PPP Leadership Academy โดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ภายใต้บริบทของการบริหารงานของหน่วยงานพันธมิตรร่วมลงทุนในโครงการร่วมทุนฯ ผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหลัก จึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์และปรับสภาพแวดล้อมขององค์กร ก้าวข้ามวิธีการคิดและทำโดยใช้รูปแบบการทำงานแบบเดิม ๆ รวมถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public – Private Partnerships: PPPs) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินโครงการฯ ด้วยเหตุนี้ PPP Leadership Academy โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนแก่ผู้บริหารระดับสูง จึงได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง โครงการร่วมทุนรัฐและเอกชนเพื่อความยั่งยืนขึ้น เพื่อปรับกรอบแนวคิด วิธีการในการจัดทำ PPPs ให้เข้ากับยุคสมัย อีกทั้งเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน สามารถเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับ PPPs แล้ว การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ ยังจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอันเกิดจากการดำเนินโครงการ PPPs รวมถึงจัดเตรียมการสืบทอดตำแหน่งการบริหารงานเพื่อความสำเร็จของโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public – Private Partnerships: PPPs) รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินโครงการฯ
  • เพื่อปรับกรอบแนวคิด วิธีการจัดทำโครงการ PPPs ให้เข้ากับยุคสมัย
  • เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน สามารถเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอันเกิดจากการดำเนินโครงการ PPPs
  • เพื่อจัดเตรียมการสืบทอดตำแหน่งการบริหารงานเพื่อความสำเร็จของโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปี
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้จากการศึกษาดูงานโครงการ PPPs ต้นแบบ อันจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้เท่าทันถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  • อบรมระหว่างวันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2566

 

สมัครผ่านระบบออนไลน์หรือสอบถามข้อมูลได้ที่
▪ Line : @fispritraining
▪ โทร : 02-587-9788 ต่อฝ่ายอบรม
PPP2023 - Sqr 1040px - FB