Home -> New Update
SMP 5 - sq1040px - FB
เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (Online) รุ่นที่ 5
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเฉียบพลันในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม และการใช้ชีวิต
ท่างกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นโลกที่มีความสุดโต่งในหลากหลายมิติ
ร่วมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการ โดยวิทยากรมากประสบการณ์
  • พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
  • ฝึกวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ
  • เสริมสร้างความเข้าใจด้านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ
  • ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์
อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 3 – 25 เมษายน 2566 (รวม7ครั้ง) เวลา 9.00 – 16.00 น.
ค่าธรรมเนียมอบรม 33,000 THB สำรองที่นั่งภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา
Line : @fispritraining
โทร : 02-587-9788 ต่อฝ่ายอบรม
รายละเอียดฉบับเต็ม
กรอกใบสมัคร