Home -> New Update

ดร. จุฑาทอง  จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566