Home -> New Update

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้
ตามแนวทางความร่วมมือแผนงาน IMT-GT

วันที่ 3-4 มีนาคม 2565
จัดโดย CMGF Secretariat Thailand

บรรยายโดย
ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์
หัวหน้าศูนย์นโยบายการค้า การลงทุน และการประเมินผล
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง