Home -> New Update

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและมอบนโยบายเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยมี ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

เครดิต: ภาพบางส่วนจากเวปไซต์กระทรวงการคลัง