Home -> New Update


ฝ่ายอบรม สวค. จัดการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) กรมศุลกากร ขึ้นระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 65 ท่าน

ซึ่งในการบริหารจัดการขององค์กร “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ต้องประสานและกำกับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ การอบรมจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการประยุกต์ด้านวิชาการ นำไปสู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ผ่านวิธีการบรรยายสัมมนา ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานจริงและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้อบรม จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัดจำนวน 2 ครั้ง ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดหนองคาย

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นคอ.) กรมศุลกากร โดย…

Posted by FPRI Training on Thursday, April 1, 2021