Home -> New Update


 

ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยโนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ “เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564″ ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ และเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งในมุมของผู้จัดเก็บภาษี และในมุมของผู้ชำระภาษี รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจาก Covid-19
ทั้งนี้นี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชน
• ดร. พรชัย ฐีระเวช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
รองอธิบดีกรมธนารักษ์
• นายชรินทร์ สัจจามั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
• นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
Founder & Partner บจก. วัน ลอว์ ออฟฟิศ
โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ลดการเดินทาง และการอยู่รวมกันของผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกเหนือจากการบรรยายในส่วนของวิชาการแล้ว ทางทีมงานได้จัดช่วง Q&A เพื่อตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ภาพการสัมมนาวิชา ”เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564”

การสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้…

Posted by FPRI Training on Thursday, April 1, 2021