Home -> New Update

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
ที่ สวค. 776/2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ตามประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 005/2563 เรื่อง การรับสมัคร บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

1. นางสาวจุฑาทอง จารุมิลินท
2. นางธนพร เศรษฐอุดม
3. นางสาวรพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
4. นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ

มูลนิธิ สวค. ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 2 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยจะแจ้งเวลาในการเข้ารับการสัมภาษณ์ของแต่ละท่านให้ทราบโดยตรงต่อไป

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกฯ ข้างต้น มูลนิธิ สวค. ได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครฯ เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม (สวค. 776/2563) 
ดาวน์โหลดเอกสารที่อ้างถึง (สวค. 005/2563)