Home -> New Update

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

1.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

1.5 สามารถทำงานให้กับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ได้เต็มเวลา

 2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

2.2 มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ

2.3 มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมีวิสัยทัศน์

2.4 มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และรักษาความสัมพันธ์อันดีที่พึงมีต่อกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด

2.5 มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และมีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง

2.6 มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

2.6.1 กรณีเป็นหรือเคยเป็นพนักงาน สวค. ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวค. ขึ้นไป

2.6.2 กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือเทียบเท่ารองอธิบดี

2.6.3 กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

2.6.4 กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้จากการดำเนินงานในรอบปีบัญชีในขณะที่ดำรงตำแหน่ง หรือรอบปีบัญชีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

2.6.5 การดำรงตำแหน่งตามข้อ 2.6.2 ถึง 2.6.4 อย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง

2.7 มีความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ และกำหนดนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค.

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

ประกาศรับสมัคร <ดาวน์โหลด>

ใบสมัคร <ดาวน์โหลด>