Home -> New Update

E-Backdrop

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 3) เปิดรับสมัตรแล้ว 

หลักสูตรสำหรับผู้มีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจและองค์กร  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาของยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ ยุทธศาสตร์เร่งด่วนพิเศษ ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่

 

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นั้น มีหลายสิ่งที่ควรคำนึงถึง ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเฉียบพลันด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม การใช้ชีวิต (The Age of Disruption) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (The Age of Extremity) ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้เกิดชุดของโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น องค์กรและประเทศจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น นั่นคือ “เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยจึงต้องปรับ”

 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรประสบความสำเร็จได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ สวค. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้แก่ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์” ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักยุทธศาสตร์ให้ทำงานในเชิงรุก เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความคิดยืดหยุ่นอย่างเป็นระบบ สามารถมองและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอนาคต วิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม สามารถคิดค้นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม นำพาประเทศและองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน                

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะนักยุทธศาสตร์ สามารถวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง

2.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ จากการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในฐานะนักยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือที่ดีในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

2.3 เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างความรู้จากการศึกษาดูงานการวางแผนยุทธศาสตร์พื้นที่ต้นแบบ อันจะส่งผลให้นักยุทธศาสตร์ รู้เท่าทันถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงนักยุทธศาสตร์จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มแติม และใบสมัครได้ที่

รายละเอียดโครงการ  ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ดาวน์โหลด

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล โทร. 02-587-9788 ต่อ 204, 081-643-3258

E-mail: phichavee@fispri.org

         

นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ   โทร. 02-587-9788 ต่อ 209, 083-920-7417

E-mail: kanittha@fispri.org

 

 นางสาวภัคจิรา สุวรรณคาม โทร. 02-587-9788 ต่อ 205, 093-879-8402

 E-mail: phakjira@fispri.org