Home -> New Update

PPP-2020----1024px-for-web

คุณเข้าใจ PPP ดีพอหรือยัง? เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อ PPP อย่างไร?


เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ พร้อมค่าลงทะเบียนราคาพิเศษสำหรับ ศิษย์เก่า FPRI / Sasin และ ราคา Early Bird สำหรับบุคคลทั่วไป!


สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Public – Private Partnership (PPP) for a Digital World” เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership (PPP)) ในการพัฒนาประเทศและการลงทุนภาคเอกชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบของการทำ PPP และนัยต่อภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งศึกษาโอกาสและความท้าทายในการจัดทำ PPP ในโครงการระหว่างพรมแดน (Cross-Border Projects) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV-T รวมถึงแผนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม

* การบรรยายทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีชุดหูฟังแปลภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ที่:

รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/open…

ใบสมัคร: https://drive.google.com/open…

หรือลงทะเบียน online ได้ที่ https://info.sasin.edu/exed-ppp/ คลิ๊ก Apply Now