Home -> New Update

1.หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม สอดคล้องและบูรณาการในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการพัฒนาผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ผ่าน 6 ยุทธศาสตร์หลัก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบูรณาการ ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้เศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน

2. วัตถุประสงค์
• พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ให้สามารถบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รองรับโครงสร้างและภารกิจขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
• เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ วางนโยบาย และกำหนดมาตรการในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
• เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำที่มีความเป็นสากล (Global Leader) และเป็นที่ยอมรับจากทุกส่วน (Trusted Leader)
• เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการการทำงานร่วมกัน

3. เนื้อหา
• ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
• ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• การปฏิรูประบบบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วม
• การบริหารอัตรากำลังภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• แนวนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
• ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่ขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์การเติบโตใหม่ (New Growth Strategy) ณ ประเทศญี่ปุ่น

4. ระยะเวลาการอบรม
• รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย
- การบรรยายในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน ณ เมืองโอซาก้า-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
- การบรรยายในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน ณ เมืองโอซาก้า-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

*** หมายเหตุ: การบรรยายในชั้นเรียน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
การศึกษาดูงานต่างประเทศ เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ/ห้องพักแบบพักคู่/ อาหาร 3 มื้อ

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
• เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารต้น/ อำนวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า
• เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือเทียบเท่า
• เป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ระดับรองผู้ว่าการฯ หรือเทียบเท่า
• หากเป็นข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าระบุต้องได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมหลักสูตรฯ จากหัวหน้าหน่วยงาน

6. ผู้ดูแลโครงการ
• นางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• นางสาวพัชวิภา พรรณเชษฐ์ ผู้จัดการส่วนวิชาการ ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• นายภัทร สริยาภรณ์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โทร.0-2587-9788

 

รายละเอียดโครงการ (ดาวน์โหลด)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ดาวน์โหลด)