Home -> New Update

Logo-nor-kor-or

หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 9

            นโยบายการคลัง เป็นหนึ่งในนโยบายด้านเศรษฐกิจนอกเหนือจากนโยบายการเงินและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้มีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ รวมถึงจะทำให้ประชาชนได้รับสวัสดิการและบริการทางสังคมที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลยังได้ใช้นโยบายการคลังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว ทั้งในด้านการบริโภค รวมถึงด้านการลงทุนของภาครัฐ ดังนั้นผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน รวมถึงภาคประชาชน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของประเทศ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานขององค์กรได้อย่างมืออาชีพ

            มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการนโยบายการคลังของประเทศให้แก่ผู้บริหารระดับกลาง จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 9” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้สอดรับกับพลวัตของเศรษฐกิจประเทศ เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

            หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

  • เสริมสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศ ทั้งในด้าน 1) นโยบายด้านรายได้ อันได้แก่นโยบายภาษี ทั้งนี้เนื่องจากร้อยละ 90 ของรายได้ของรัฐบาลมาจากภาษีที่กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรจัดเก็บ และ 2) นโยบายด้านรายจ่าย การบริหารหนี้สาธารณะ และการบริหารทรัพย์สินของประเทศ
  • เสริมสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย
  • เสริมสร้างการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับกลางจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆรวมถึง โครงสร้างหลักสูตร ตารางอบรม ค่าลงทะเบียนและขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม และใบสมัตร ได้ในตามลิงค์ด้านล่างนี้

หรือติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร

• นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล โทร. 02-587-9788 ต่อ 204 E-mail: phichavee@fispri.org
• นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ โทร. 02-587-9788 ต่อ 209 E-mail: kanittha@fispri.org
• นางสาวภัคจิรา สุวรรณคาม โทร. 02-587-9788 ต่อ 205 E-mail: phakjira@fispri.org

 

รายละเอียดโครงการอบรม (Download Link)

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม (Download Link)

ใบสมัคร (Download Link)