Home -> New Update

Logo-M-Prep

หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น

(Management Preparation Program: M-PREP)

           

          ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เกิดความผันผวน เปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอย่างเข้มข้น หรือที่เรียกกันว่า “ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก” (The New Digital Age), “ยุคไร้พรมแดน” (Borderless World) ผู้บริหารซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ ประสานทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายขององค์กร จำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างและนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างจริงจัง และอยู่บนพื้นฐานทักษะการบริหารที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การต่อสู้แข่งขันกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร มิได้เป็นปัจจัยท้าทายหลักปัจจัยเดียวสำหรับองค์กรอีกต่อไป การบริหารคนรุ่นใหม่ภายใต้องค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้น (First-line Manager or First-Line Supervisor) ถือเป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร รวมถึงช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ดูแลหน่วยย่อยต่างๆ ภายในองค์กรนั้นจะมีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง รู้และตระหนักถึงปัญหาในระดับปฎิบัติการ ดังนั้นผู้บริหารระดับต้น จึงจำเป็นต้องมีทักษะในการบริหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีความรอบรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการ และเป็นตัวกลางในการประสาน เชื่อมโยงคำสั่งจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

 

            มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้น รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับต้นจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะความรู้เข้าใจต่อพฤติกรรมเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อมปรับตัวให้ก้าวทันกับกระแสโลก (Global Trend) และกระแสเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่ไปกับความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กร และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง สู่การเป็นผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงได้ในอนาคต

 

            โดยหลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 (รวมระยะเวลา 7 วัน) แบ่งออกเป็น

  • การอบรมภาคทฤษฎี (ระยะเวลา 6 วัน)
  • การศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการต้นแบบ (ระยะเวลา 1 วัน)

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆรวมถึง โครงสร้างหลักสูตร ตารางอบรม ค่าลงทะเบียนอบรม และใบสมัตร ได้ในตามลิงค์ด้านล่างนี้ 

หรือติดต่อ

ผู้ประสานงานหลักสูตร
• นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล โทร. 02-587-9788 ต่อ 204 E-mail: phichavee@fispri.org
• นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ โทร. 02-587-9788 ต่อ 209 E-mail: kanittha@fispri.org
• นางสาวภัคจิรา สุวรรณคาม โทร. 02-587-9788 ต่อ 205 E-mail: phakjira@fispri.org

 

รายละเอียดโครงการอบรม (Download Link)

ตารางอบรม (Download Link)

ใบสมัคร (Download Link)