Home -> New Update

E-Backdrop

 

 

เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2562

รับจำนวนจำกัด

1. หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นั้น มีหลายสิ่งที่ควรคำนึงถึง ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเฉียบพลันด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม การใช้ชีวิต (The Age of Disruption) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (The Age of Extremity) ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น องค์กรและประเทศจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น นั่นคือ “เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยจึงต้องปรับ”

 

2. เนื้อหาของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์นี้ ถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะนักยุทธศาสตร์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ และทราบถึงหลักการ กระบวนการ และเครื่องมือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์nโดยการอบรมภายใต้หลักสูตรฯ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนแบ่งออกเป็น

2.1 การอบรมภาคทฤษฎีและอภิปราย (6 ชั่วโมง)
2.2 การจัดทำกิจกรรมระดมสมองรายกลุ่มและอภิปราย (24 ชั่วโมง)
2.3 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (39 ชั่วโมง) 
2.4 การจัดทำรายงานการศึกษา และสาระสังสันทน์ และการนำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง)

 

3. ระยะเวลาการอบรม 

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ เป็นโครงการฝึกอบรม ระยะเวลา 7 ครั้ง (ระยะเวลา 9 วัน) 

- การอบรมภาคทฤษฎี (ระยะเวลา 1 วัน)
- การจัดทำกิจกรรมระดมสมองรายกลุ่มและอภิปราย (ระยะเวลา 4 วัน)
- การศึกษาดูงานการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 1 ครั้ง (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)
หมายเหตุ: เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด/ห้องพักแบบพักคู่/ อาหาร 3 มื้อ
- การจัดทำรายงานการศึกษา พิธีปิดและนำเสนอผลงาน (ระยะเวลา 1 วัน)

 

4. สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ จากการรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้บริหารร่วมรุ่น สามารถวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง
5.2 ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจและสามารถจัดการกับความคิดได้อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ที่กำหนด สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
5.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารร่วมรุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

 

6. ระยะเวลาการรับสมัคร

สำรองที่นั่งพร้อมประสานเรื่องชำระค่าธรรมเนียมการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-587-9788

หรือ https://www.facebook.com/FPRI.Training/