Home -> New Update

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
ที่ สวค.      013 /2561

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 

ตามประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 012/2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นั้น

 

             บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

  1. นางไพรินทร์  ศรีศุภวินิจ

 

             ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้น มูลนิธิ สวค. ได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 

 

ประกาศ ณ วันที่  24 ตุลาคม 2561

 

(นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ)

ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 

ดาวน์โหลดสำเนาประกาศ