Home -> New Update

เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร: EDP รุ่นที่ 15 ประจำปี 2018 รับจำนวนจำกัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร หรือ Executive Development Program (EDP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ หรือ Executive Program for Senior Management (Ex-PSM) ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่

• The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA
• The Schulich School of Business, York University, Canada
• The Columbia Business School, Columbia University, USA

 EDP Structure

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร EDP เป็นหลักสูตรที่ออกแบบและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ร่วมกับเหล่าคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการของมูลนิธิ สวค. ประกอบไปด้วย

  • กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย (Global Changes and Impacts on Thailand)

  • พฤติกรรมองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Behavior and Organization Change Management)

  • การบริหารนโยบายสาธารณะ (Public Policy Management)

  • กลยุทธ์การตลาดและหลักจิตวิทยาการบริหาร (Marketing Strategy and Psychology in Management)

  • นอกเหนือไปจากเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้เข้าร่วมอบรมยังจะได้ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Studies) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำประสบการณ์การทำงานของตนเองและความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้


ภาคการศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดขอนแก่น


ระยะเวลาการอบรม

EDP เป็นโครงการฝึกอบรม ระยะเวลา 21 วัน (แบ่งเป็นการเรียนการสอน 17 วัน และดูงานในประเทศ 3 วัน และพิธีรับประกาศนียบัตร 1 วัน) ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561


สถานที่อบรม

ห้องแพลทินัมฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-587-9788
หรือ http://www.fpritraining.com/  Facebook: http://www.facebook.com/FPRI.Training

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการฝึกอบรม

ใบสมัครโครงการ