Home -> New Update

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

        1.1  มีสัญชาติไทย

        1.2  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

        1.3  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

        1.4  สามารถทำงานให้กับ สวค. ได้เต็มเวลา

 2. คุณสมบัติเฉพาะ

        2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

        2.2  มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ

        2.3  มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมีวิสัยทัศน์

        2.4  มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และรักษาความสัมพันธ์อันดีที่พึงมีต่อกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด

        2.5  มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และมีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง

        2.6  มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

                2.6.1  กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือเทียบเท่ารองอธิบดี

                2.6.2  กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

                2.6.3 กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี  (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

                2.6.4  การดำรงตำแหน่งตามข้อ 2.6.1 ถึง 2.6.3 อย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง

       2.7  มีความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ และกำหนดนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค.

 

3. คุณสมบัติต้องห้าม

       3.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

       3.2  เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

       3.3  เป็นหรือเคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

       3.4  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ

       3.5  เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

       3.6  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

        

4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

        4.1 ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้

            4.1.1  ใบสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวค. (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)

            4.1.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

            4.1.3  สำเนาทะเบียนบ้าน

            4.1.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

             4.1.5  สำเนาหลักฐานแสดงฐานะตำแหน่ง

                     1)  ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือบัตรข้าราชการ

                     2)  บริษัทเอกชน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน

            4.1.6  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

            4.1.7  แผนผังแสดงตำแหน่ง และผังโครงสร้างองค์กรในปีที่ดำรงตำแหน่ง

            4.1.8  หลักฐานรายงานงบการเงินประจำปี หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในปีที่ดำรงตำแหน่ง

            4.1.9  ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

           4.1.10  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กร และแผนการดำเนินงาน

                     เพื่อให้เห็นบทบาทและภาพลักษณ์ของมูลนิธิ สวค. ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษพิมพ์ (ขนาด A4)

5. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร

 

        5.1  การรับสมัคร

      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารกลาง  อาคารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เลขที่ 1175/2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.fpri.or.th  หรือโทรศัพท์ 0-2587-9788
ต่อ 100 ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น.-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

        5.2  การยื่นใบสมัคร

    กรอกข้อมูลในใบสมัครส่วนที่ 1 พร้อมติดรูปถ่าย และส่วนที่ 2 พร้อมเอกสารแนบหลักฐานประกอบการสมัคร และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารต้นฉบับทุกหน้า 1 ชุด แล้วถ่ายสำเนา 3 ชุด รวม 4 ชุด ใส่ซองปิดผนึก พิมพ์หน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

      โดยการนำส่งทำได้ 2 วิธี ดังนี้

          1)  ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน ได้ที่ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ฝ่ายบริหารกลาง ชั้น 1 

เลขที่ 1175/2  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  

แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

          2)  ทางไปรษณีย์ โดยจดหมายลงทะเบียน หรือ จดหมายด่วน มายัง

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

เลขที่ 1175/2  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  

แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

      กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

 

ยื่นใบสมัครในวันทำการได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น.-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

6. วิธีการพิจารณา

       6.1   คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 012/2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวค. จากใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัครในลำดับแรก

       6.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6.1 เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบโดยตรงต่อไป และประกาศผ่านเว็บไซต์ www.fpri.or.th ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์  และแสดงวิสัยทัศน์ตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์จากการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค. พิจารณาต่อไป

       6.3  กรณีที่ไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และดำเนินการรับสมัครใหม่เมื่อใดก็ได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ถือเป็นที่สุด

       6.4  กรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้อำนวยการ สวค. ต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค.  และหากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค. พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอมายังไม่สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวค. คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค. แล้วแต่กรณี โดยถือเป็นที่สุด และผู้สมัครไม่ติดใจฟ้องร้อง และดำเนินคดีใดๆ ทั้งสิ้น

 

7. เงื่อนไขการจ้าง

       7.1 การจ้างผู้อำนวยการ สวค. มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง และอาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีก ตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค.

       7.2 อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้อำนวยการ สวค. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้สมัครตามที่ตกลงกับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค.

      7.3 ผู้ที่ได้รับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวค. จะต้องถูกประเมินผลงานตามแผนงานประจำปี และตามเกณฑ์คุณภาพการดำเนินงาน ตามที่มูลนิธิ สวค. กำหนด หากไม่ผ่านการประเมินผลงานจะถูกเลิกสัญญาจ้าง

      7.4 ก่อนการสรรหาเสร็จสิ้น หรือภายหลังที่ผู้สมัครได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สวค. หากปรากฏว่าผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการสรรหาขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง คณะกรรมการสรรหาฯ อาจตัดสิทธิผู้นั้นจากการเป็นผู้สมัคร และผู้อำนวยการ สวค. และผู้นั้นไม่อาจเรียกสิทธิใดๆ หรือมูลนิธิ สวค. อาจบอกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการสรรหา ตกลงยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวค. แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้สมัครไม่ติดใจฟ้องร้อง และดำเนินคดีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร
1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สวค.

2. ใบสมัครส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2