Home -> New Update

หลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่

  • The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA: ซึ่งมีภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Department of Public Administration) ที่ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 15 ปี
  • The Schulich School of Business, York University, Canada : ซึ่งเป็น Business School ที่ได้รับการโหวตให้ติดอันดับ Top 10 Best U.S. Business School จากการจัดอันดับ Business School ชั้นนำของโลก อีกทั้ง Joint Kellogg-Schulich Executive MBA Program ของ Schulich School of Business ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น Executive MBA Program ที่ดีที่สุดในแคนาดาโดย Financial Times of London (UK) และดีที่สุดของโลกโดยนิตยสาร The Economist
  • The Columbia Business School, Columbia University, USA: ซึ่งเป็น Business School ที่ได้รับการโหวตให้ติดอันดับ Top 10 Best MBA Program จากนิตยสาร Forbes และนิตยสาร Business Week

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบพิเศษให้เหมาะสมแก่บุคลากรที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต โดยมีเนื้อหาเน้นในด้านการพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการ รวมทั้งการวางนโยบายสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดำเนินบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร และนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร EDP จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย โดยความรู้ที่ได้นั้นถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำมาประมวลผลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรของตนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนการสอนในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร EDP มีทั้งในส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ในวิชาที่อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ) มูลนิธิ สวค. จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงานและสื่อสารกับวิทยากร เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษาให้แก่ผู้เข้าอบรม

สำหรับการผึกอบรมหลักสูตร EDP รุ่นที่ 15 นี้ จะจัดขึ้นในระยะเวลา 21 วัน (แบ่งเป็นการเรียนการสอน 17 วัน และดูงานในประเทศ 3 วัน และพิธีรับประกาศนียบัตร 1 วัน) ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิ๊งค์ด้านล่างนี้

รายละเอียดโครงการ  /  ใบสมัคร

รวมทั้งติดตามข่าวสารการฝึกอบรบหลักสูตรต่างๆได้ที่ Facebook

facebook.com/fpri.training