Home -> New Update

ด้วยความสำคัญของ EEC ในฐานะ “ความหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นการติดกับดักรายได้ปานกลาง” และในฐานะที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้มูลนิธิ สวค. เป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 มูลนิธิ สวค. จึงเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการจัด “การบรรยายให้ความรู้ และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ดังมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในบทบาท ภารกิจ นโยบายต่างๆ ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  2. เพื่อให้ทราบบทบาท ภารกิจ และนโยบายต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กำหนด และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของนโยบาย แผนขับเคลื่อน และพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือ ติดต่อลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่

โทร. 0-2587-9788
คุณประภากร บุญเสริมสุข ต่อ 108
คุณจิตรวดี พุกทอง ต่อ 101

 

EEC-Pattaya_P1

EEC-Pattaya_P2

EEC-Pattaya_P3

EEC-Pattaya-Agenda