Home -> New Update

นโยบายการคลัง เป็นหนึ่งในนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่นอกเหนือจากนโยบายการเงินและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในการที่จะขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้มีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน และมีเสถียรภาพ รวมถึงสวัสดิการและบริการทางสังคมที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้นโยบายการคลังเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ให้ฟื้นตัวทั้งในด้านการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน และรัฐบาล  ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของประเทศอย่างถูกต้องจะส่งผลต่อการบริหารประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ ในด้านการบริหารจัดการนโยบายการคลังของประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศ ทั้งในด้านนโยบายทางด้านรายได้ ซึ่งก็คือ นโยบายทางด้านภาษีเนื่องจากร้อยละ 90 ของรายได้รัฐบาล มาจากภาษีที่ 3 กรมในสังกัดกระทรวงการคลังจัดเก็บ (กรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต  และกรมศุลกากร) นโยบายทางด้านรายจ่าย  การบริหารหนี้สาธารณะ และการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้สอดรับกับพลวัตของเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานด้วยการส่งเสริมบุคลากรให้มีความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ซึ่งจะนำมาสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 

1.   เพื่อให้ความรู้ในภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ และการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงินการคลัง และการค้าระหว่างประเทศ

2.   เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือทางด้านนโยบายภาษี  นโยบายรายจ่าย  การบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาล และการบริหารทรัพย์สินของประเทศ

3.   เพื่อสร้างมุมมอง วิสัยทัศน์ใหม่ และองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของประเทศต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรม

 

บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนรุ่นละไม่เกิน 400 คน

 

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ

 

                รุ่นที่ 1    อบรมระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559  ณ จังหวัดตรัง

                รุ่นที่ 2     อบรมระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2559 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

                รุ่นที่ 3     อบรมระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

ค่าธรรมเนียมเข้าอบรม

         

                ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน ท่านละ 17,000 บาท

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 02-357-3490