Home -> Govt Policy
Recently Research Project
มูลนิธิ สวค. ได้สนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (สคร.) ในการเพิ่มบทบาทการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนของภาครัฐและให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ......[+]
 
List of Projects
loading