ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป         1.1  มีสัญชาติไทย         1.2  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข         1.3  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง         1.4  สามารถทำงานให้กับ สวค. ได้เต็มเวลา  2. คุณสมบัติเฉพาะ         2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี         2.2  มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ         2.3  มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมีวิสัยทัศน์         2.4  มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และรักษาความสัมพันธ์อันดีที่พึงมีต่อกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด         2.5  มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) […]

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะหาผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีกรอบการทำงานดังนี้ 1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 2. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม 1. รายละเอียดคำประกาศเชิญชวนเข้าร่วมส่งข้อเสนอ ฉบับใหม่ ตามไฟล์ “คำประกาศหาผู้ดำเนินงาน.PDF” 2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 180 วัน 3. ขอบเขตการดำเนินงานตามไฟล์ “ขอบเขตการดำเนินงาน.PDF” 4. ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอการดำเนินงานและราคา ได้ที่ นายศุภชัย อังควัฒนวิทย์ อาคารสำนักงานเลขที่ 1175/2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 ทาง Email supachai@fispri.org  5. ส่งข้อเสนอภายในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลาไม่เกิน 17.00 น. 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2587-9788 ต่อ […]