เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (Online) รุ่นที่ 5 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเฉียบพลันในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม และการใช้ชีวิต ท่างกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นโลกที่มีความสุดโต่งในหลากหลายมิติ ร่วมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการ โดยวิทยากรมากประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ฝึกวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเข้าใจด้านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์ อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 3 – 25 เมษายน 2566 (รวม7ครั้ง) เวลา 9.00 – 16.00 น. ค่าธรรมเนียมอบรม 33,000 THB สำรองที่นั่งภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา Line : @fispritraining โทร : 02-587-9788 ต่อฝ่ายอบรม รายละเอียดฉบับเต็ม bit.ly/3GTXjLW กรอกใบสมัคร bit.ly/3ipZjlM

ฝ่ายอบรม สวค. จัดการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) กรมศุลกากร ขึ้นระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 65 ท่าน ซึ่งในการบริหารจัดการขององค์กร “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ต้องประสานและกำกับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ การอบรมจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการประยุกต์ด้านวิชาการ นำไปสู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ผ่านวิธีการบรรยายสัมมนา ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานจริงและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้อบรม จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัดจำนวน 2 ครั้ง ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดหนองคาย ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นคอ.) กรมศุลกากร โดย… Posted by FPRI Training on Thursday, April 1, 2021  

  ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยโนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ “เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564″ ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ และเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งในมุมของผู้จัดเก็บภาษี และในมุมของผู้ชำระภาษี รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจาก Covid-19 ทั้งนี้นี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชน • ดร. พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ • นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ • นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Founder & Partner บจก. วัน ลอว์ ออฟฟิศ โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ลดการเดินทาง และการอยู่รวมกันของผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกเหนือจากการบรรยายในส่วนของวิชาการแล้ว ทางทีมงานได้จัดช่วง Q&A เพื่อตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ภาพการสัมมนาวิชา […]

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการฯ ดังนี้   การเชื่อมโยงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเคล็ด(ไม่)ลับ พลิกวิกฤต COVID-19 ให้เป็นโอกาสทอง โดย นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ อุตสาหกรรมดีสวัสดิ การจัดการ พัฒนา และต่อยอดการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทิศทางการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด แนวคิดธุรกิจ วิธีพลิกแบรนด์ด้วยเทคโนโลยี โดย นายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจองคิวร้านอาหาร QueQ   Posted […]

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 3) เปิดรับสมัตรแล้ว  หลักสูตรสำหรับผู้มีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจและองค์กร  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาของยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ ยุทธศาสตร์เร่งด่วนพิเศษ ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่   หลักการและเหตุผล การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นั้น มีหลายสิ่งที่ควรคำนึงถึง ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเฉียบพลันด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม การใช้ชีวิต (The Age of Disruption) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (The Age of Extremity) ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้เกิดชุดของโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น องค์กรและประเทศจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น นั่นคือ “เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยจึงต้องปรับ”   ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรประสบความสำเร็จได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ สวค. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้แก่ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์” ขึ้น  […]