สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) จะดำเนินโครงการศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจและศึกษาแนวทางสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง : เกาะสมุย ให้กับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้ทราบถึงเส้นทางการพัฒนา ปัญหา อุปสรรค และ โอกาส รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่นเพื่อการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อท่าน หรือ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน สำหรับกรณีลงทะเบียนเป็นคณะตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้ หรือติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายอบรมสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-587-9788

บรรยากาศพิธีปิดหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) โดยการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างครบถ้วน ดังนี้ สร้างความรอบรู้เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ บูรณาการความรู้และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับกลางจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรม Workshop การวางแผนกลยุทธ์ โดย คุณสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สุดท้ายนี้ได้รับเกียรติจากนายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ร่วมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีปิด

พิธีเปิดหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน รวมถึงภาคประชาชน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร นคอ. ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างความรอบรู้เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ บูรณาการความรู้และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับกลางจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่น ๆ ซึ่งในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม โดย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี

FisPRI Training เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 5 ซึ่งจะกลับมาดำเนินการกันในแบบ On-site ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเฉียบพลัน ด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม การใช้ชีวิต (The Age of Disruption) ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสู่ ความเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (The Age of Extremity) ในหลากหลายมิติ   “เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยจึงต้องปรับ”   เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรประสบความสำเร็จได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้แก่ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์” ขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักยุทธศาสตร์ ให้ทำงานในเชิงรุก เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความคิดยืดหยุ่นอย่างเป็นระบบ สามารถมองและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอนาคต วิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม สามารถคิดค้นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม นำพาประเทศและองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ฝึกวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ สริมสร้างความเข้าใจด้านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ รายละเอียดการอบรม อบรมระหว่างวันที่ 7 […]

สวค. เปิดหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง โครงการร่วมทุนรัฐและเอกชนเพื่อความยั่งยืน” ซึงเป็นหลักสูตร Exclusive สำหรับผู้บริหารระดับสูง จาก PPP Leadership Academy โดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้บริบทของการบริหารงานของหน่วยงานพันธมิตรร่วมลงทุนในโครงการร่วมทุนฯ ผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหลัก จึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์และปรับสภาพแวดล้อมขององค์กร ก้าวข้ามวิธีการคิดและทำโดยใช้รูปแบบการทำงานแบบเดิม ๆ รวมถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public – Private Partnerships: PPPs) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินโครงการฯ ด้วยเหตุนี้ PPP Leadership Academy โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนแก่ผู้บริหารระดับสูง จึงได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง โครงการร่วมทุนรัฐและเอกชนเพื่อความยั่งยืนขึ้น เพื่อปรับกรอบแนวคิด วิธีการในการจัดทำ PPPs ให้เข้ากับยุคสมัย อีกทั้งเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน สามารถเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับ PPPs แล้ว การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ ยังจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอันเกิดจากการดำเนินโครงการ […]