New Update

คำขยายความอาจจะไม่แสดงขึ้นมาทุกครั้ง แต่บาง Themes ก็อาจจะนำมันมาแสดงด้วย

ด้วยความสำคัญของ EEC ในฐานะ “ความหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นการติดกับดักรายได้ปานกลาง” และในฐานะที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้มูลนิธิ สวค. เป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 มูลนิธิ สวค. จึงเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการจัด “การบรรยายให้ความรู้ และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ...[+]
  
ด้วย มูลนิธิ สวค. โดยทีมวิจัยนโยบายการคลังและสังคม มีความประสงค์จะหาบริษัทดำเนินการ จัดงานสัมมนา/ประชุมกลุ่มย่อย/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ ต่อร่างแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โดยมีรายละเอียด ดังนี้......[+]
  
จากการที่ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ใช้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีและการขยายโครงสร้างพื้นฐานได้เป็นเครื่องมือหลักในการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือแรงงานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะของแรงงานในแต่ละประเทศ ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอคุณลักษณะสำคัญของแรงงานในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ (1) ภาพรวมและคุณลักษณะตลาดแรงงานของไทย (2) ภาพรวมและคุณลักษณะของตลาดแรงงานของอินโดนีเซีย (3) ภาพรวมและคุณลักษณะของตลาดแรงงานของเวียดนา และ (4) แนวโน้มในอนาคตและปัจจัยท้าทาย...[+]
 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมการขยายฐานเม็ดเงินลงทุนและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในภูมิภาค -ขณะนี้ อาเซียนกำลังเผชิญกับวิวัฒนาการและแนวโน้มด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา กล่าวคือ การลงทุนโดยตรงทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมดภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บทความฉบับนี้ ได้ทำการสรุปสถานการณ์การลงทุนโดยตรงของอาเซียนทั้งขาเข้าและขาออก โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและนโยบายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศต่างๆ ภายในอาเซียน........[+]