New Update

คำขยายความอาจจะไม่แสดงขึ้นมาทุกครั้ง แต่บาง Themes ก็อาจจะนำมันมาแสดงด้วย

ตามประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ......[+]
เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 15 ประจำปี 2018 รับจำนวนจำกัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร หรือ Executive Development Program (EDP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ หรือ Executive Program for Senior Management (Ex-PSM) ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน...[+]
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
...[+]
  
BOI ร่วมกับ สวค. ขอเชิญร่วมงาน “โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่ำน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดำน สาธารณรัฐอินเดีย และสำธำรณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี Ballroom A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ...[+]
  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร หรือ Executive Development Program (EDP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ หรือ Executive Program for Senior Management (Ex-PSM) ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูง...[+]