New Update

คำขยายความอาจจะไม่แสดงขึ้นมาทุกครั้ง แต่บาง Themes ก็อาจจะนำมันมาแสดงด้วย

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
...[+]
  
BOI ร่วมกับ สวค. ขอเชิญร่วมงาน “โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่ำน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดำน สาธารณรัฐอินเดีย และสำธำรณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี Ballroom A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ...[+]
  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร หรือ Executive Development Program (EDP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ หรือ Executive Program for Senior Management (Ex-PSM) ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูง...[+]
ด้วยความสำคัญของ EEC ในฐานะ “ความหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นการติดกับดักรายได้ปานกลาง” และในฐานะที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้มูลนิธิ สวค. เป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 มูลนิธิ สวค. จึงเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการจัด “การบรรยายให้ความรู้ และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ...[+]