New Update

คำขยายความอาจจะไม่แสดงขึ้นมาทุกครั้ง แต่บาง Themes ก็อาจจะนำมันมาแสดงด้วย

ภาพการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 10 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ...[+]
บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้...[+]
ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้...[+]
  
หลักสูตรสำหรับผู้มีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจและองค์กร เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาของยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ ยุทธศาสตร์เร่งด่วนพิเศษ ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่...[+]
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
คุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...[+]