New Update

คำขยายความอาจจะไม่แสดงขึ้นมาทุกครั้ง แต่บาง Themes ก็อาจจะนำมันมาแสดงด้วย

ด้วยความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน คู่สัญญา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (“มูลนิธิ สวค.”) โดยคณะผู้บริหารมูลนิธิ สวค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้ใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมูลนิธิ สวค. ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการบริหารจัดการของมูลนิธิ สวค. ให้ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล...[+]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้ตามแนวทางความร่วมมือแผนงาน IMT-GT
3-4 มีนาคม 2565 จัดโดย CMGF Secretariat Thailand...[+]