New Update

คำขยายความอาจจะไม่แสดงขึ้นมาทุกครั้ง แต่บาง Themes ก็อาจจะนำมันมาแสดงด้วย

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมากในระดับที่มาเลเซีย และอินโดนีเซียก่อไว้ การส่งเสริมให้ได้รับฉลากตามเกณฑ์ของ The Round......[+]
ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ ร่วมนำเสนอความเห็นในหัวข้อ "ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทย และประเด็นพิจารณาต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโลก"...[+]
สวค. รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ในงาน "วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้่บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"...[+]
สวค. เปิดรับลงทะเบียนโครงการศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจและศึกษาแนวทางสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง : เกาะสมุย...[+]
 
นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม...[+]