Home -> Business Advisory
Recently Research Project
สืบเนื่องจากอดีต-ปัจจุบันการดำเนินงานด้านการค้าต่างประเทศของฝ่ายการค้าต่างประเทศ ธนาคารออมสิน ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ยังคงเป็นการ Outsource การดำเนินงานบางขั้นตอนให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ทำให้ต้องมีการแบ่งปันรายได้ (Income Sharing) ระหว่างกัน...[+]
List of Projects
loading