ฝ่ายวิจัยทีมนโยบายเศรษฐกิจการคลังและสังคม มีความประสงค์จะหาผู้เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากการสำรวจผู้ประกอบการ ดังนี้ เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยมี ระยะเวลาปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 รายละเอียดขอบเขตการทำงาน ระยะเวลา  กลุ่มตัวอย่าง และแบบสอบถาม ปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้   โดยผู้สนใจส่งข้อเสนอการดำเนินงานและราคามาได้ที่ นาย นายศุภชัย  อังควัฒนวิทย์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ภายในเวลา 17.00 น. หรือส่งข้อเสนอมาทาง Email supachai@fispri.org สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร. 0-2587-9788 ต่อ 502   เอกสารประกอบการส่งข้อเสนอการดำเนินงานและราคา กรณีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล 1. ใบเสนอราคา  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 2. ขอบเขตการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน 3. ประวัติบุคคลหรือคณะทำงาน และผลงานที่เกี่ยวข้องในอดีต   กรณีนิติบุคคล 1. ใบเสนอราคา  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง […]

ด้วยความสำคัญของ EEC ในฐานะ “ความหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นการติดกับดักรายได้ปานกลาง” และในฐานะที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้มูลนิธิ สวค. เป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 มูลนิธิ สวค. จึงเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการจัด “การบรรยายให้ความรู้ และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ดังมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในบทบาท ภารกิจ นโยบายต่างๆ ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ทราบบทบาท ภารกิจ และนโยบายต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กำหนด และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของนโยบาย แผนขับเคลื่อน และพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ โทร. 0-2587-9788 คุณประภากร บุญเสริมสุข ต่อ 108 คุณจิตรวดี พุกทอง ต่อ 101 […]

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะหาผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีกรอบการทำงานดังนี้ 1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 2. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม 1. รายละเอียดคำประกาศเชิญชวนเข้าร่วมส่งข้อเสนอ ฉบับใหม่ ตามไฟล์ “คำประกาศหาผู้ดำเนินงาน.PDF” 2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 180 วัน 3. ขอบเขตการดำเนินงานตามไฟล์ “ขอบเขตการดำเนินงาน.PDF” 4. ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอการดำเนินงานและราคา ได้ที่ นายศุภชัย อังควัฒนวิทย์ อาคารสำนักงานเลขที่ 1175/2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 ทาง Email supachai@fispri.org  5. ส่งข้อเสนอภายในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลาไม่เกิน 17.00 น. 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2587-9788 ต่อ […]

จากการที่ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ใช้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  การใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีและการขยายโครงสร้างพื้นฐานได้เป็นเครื่องมือหลักในการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือแรงงานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะของแรงงานในแต่ละประเทศ ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอคุณลักษณะสำคัญของแรงงานในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม  โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้  ภาพรวมและคุณลักษณะตลาดแรงงานของไทย ภาพรวมและคุณลักษณะของตลาดแรงงานของอินโดนีเซีย ภาพรวมและคุณลักษณะของตลาดแรงงานของเวียดนาม แนวโน้มในอนาคตและปัจจัยท้าทาย   1. ภาพรวมและคุณลักษณะตลาดแรงงานของไทย จากภาพรวมของการคำนวณประสิทธิภาพแรงงาน  รูปที่ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานของไทยยังมีค่าต่ำกว่าประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย รวมถึงประเทศจีน ยกเว้นในสาขาอุตสาหกรรมที่สูงกว่าประเทศจีน รูปที่ 1: เปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานของประเทศในเอเชีย  โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายสาขาการผลิต รูปที่ 2 ได้แสดงให้เห็นถึงผลเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสาขาการผลิตภายในประเทศ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาขาเท่ากับ 100) สาขาอุตสาหกรรมของไทยมีค่าสูงประมาณ 2 เท่าของค่าเฉลี่ยในขณะที่สาขาบริการมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยและสาขาเกษตรมีค่าประมาณ 40% ของค่าเฉลี่ย รูปที่ 2: เปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานของประเทศในเอเชีย ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่าสัดส่วนของแรงงานในภาคเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 50 ปีที่ผ่านมา แต่ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำดังแสดงในรูปที่ 3  นอกจากนี้การลดลงของแรงงานในภาคเกษตรของไทยยังช้ากว่าประเทศอื่นๆ ทั้งหมดในภูมิภาค หากเปรียบเทียบสัดส่วนของแรงงานในภาคเกษตร ณ ระดับการพัฒนาที่แสดงโดย GDP per capital ดังแสดงในรูปที่ […]

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมการขยายฐานเม็ดเงินลงทุนและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในภูมิภาค -ขณะนี้ อาเซียนกำลังเผชิญกับวิวัฒนาการและแนวโน้มด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา กล่าวคือ การลงทุนโดยตรงทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมดภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความฉบับนี้ ได้ทำการสรุปสถานการณ์การลงทุนโดยตรงของอาเซียนทั้งขาเข้าและขาออก โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและนโยบายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศต่างๆ ภายในอาเซียน โดยพบว่า ASEAN FDI ที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยสนับสนุน เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนภายในอาเซียนเอง การเพิ่มขึ้นของมูลค่าธุรกรรมด้านการซื้อขายและควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition: M&A) การเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากแหล่งใหม่ (Emerging Sources) เช่น จีน การเปิดโอกาสการลงทุนที่มากขึ้น รวมถึงพื้นฐานของเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนของภูมิภาคที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคที่มีประสิทธิผลในระดับสูงปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นของนักลงทุนระหว่างประเทศที่มีต่ออาเซียนในฐานะภูมิภาคเป้าหมายในการลงทุน   1.      ทิศทางของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศอาเซียน – Inward FDI  การขยายตัวของ FDI โลกที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ จากรายงานการลงทุนโลกประจาปี พ.ศ.2558 (World Investment Report 2015) ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD ระบุว่า […]