ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป         1.1  มีสัญชาติไทย         1.2  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข         1.3  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง         1.4  สามารถทำงานให้กับ สวค. ได้เต็มเวลา  2. คุณสมบัติเฉพาะ         2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี         2.2  มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ         2.3  มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมีวิสัยทัศน์         2.4  มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และรักษาความสัมพันธ์อันดีที่พึงมีต่อกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด         2.5  มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) […]

สำนักงงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาและนำเสนอผลการศึกษา “โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสำธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศเป้าหมายทั้ง 5 ประเทศ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี Ballroom A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดลงทะเบียนส่งกลับที่ โทรสาร 02 553 8310 หรือ อีเมล์ kalanee@boi.go.th และ sanpit@boi.go.th ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 553 8139 และ 02 553 8111 ต่อ […]

หลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA: ซึ่งมีภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Department of Public Administration) ที่ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 15 ปี The Schulich School of Business, York University, Canada : ซึ่งเป็น Business School ที่ได้รับการโหวตให้ติดอันดับ Top 10 Best U.S. Business School จากการจัดอันดับ Business School ชั้นนำของโลก อีกทั้ง Joint Kellogg-Schulich Executive MBA Program ของ Schulich School […]

ฝ่ายวิจัยทีมนโยบายเศรษฐกิจการคลังและสังคม มีความประสงค์จะหาผู้เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากการสำรวจผู้ประกอบการ ดังนี้ เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยมี ระยะเวลาปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 รายละเอียดขอบเขตการทำงาน ระยะเวลา  กลุ่มตัวอย่าง และแบบสอบถาม ปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้   โดยผู้สนใจส่งข้อเสนอการดำเนินงานและราคามาได้ที่ นาย นายศุภชัย  อังควัฒนวิทย์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ภายในเวลา 17.00 น. หรือส่งข้อเสนอมาทาง Email supachai@fispri.org สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร. 0-2587-9788 ต่อ 502   เอกสารประกอบการส่งข้อเสนอการดำเนินงานและราคา กรณีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล 1. ใบเสนอราคา  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 2. ขอบเขตการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน 3. ประวัติบุคคลหรือคณะทำงาน และผลงานที่เกี่ยวข้องในอดีต   กรณีนิติบุคคล 1. ใบเสนอราคา  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง […]

ด้วยความสำคัญของ EEC ในฐานะ “ความหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นการติดกับดักรายได้ปานกลาง” และในฐานะที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้มูลนิธิ สวค. เป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 มูลนิธิ สวค. จึงเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการจัด “การบรรยายให้ความรู้ และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ดังมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในบทบาท ภารกิจ นโยบายต่างๆ ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ทราบบทบาท ภารกิจ และนโยบายต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กำหนด และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของนโยบาย แผนขับเคลื่อน และพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ โทร. 0-2587-9788 คุณประภากร บุญเสริมสุข ต่อ 108 คุณจิตรวดี พุกทอง ต่อ 101 […]