ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค.      013 /2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง   ตามประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 012/2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นั้น                บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้ นางไพรินทร์  ศรีศุภวินิจ                ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้น มูลนิธิ สวค. ได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น […]

เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร: EDP รุ่นที่ 15 ประจำปี 2018 รับจำนวนจำกัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร หรือ Executive Development Program (EDP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ หรือ Executive Program for Senior Management (Ex-PSM) ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ • The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA • The Schulich School of Business, York University, Canada • The Columbia Business School, […]

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป         1.1  มีสัญชาติไทย         1.2  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข         1.3  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง         1.4  สามารถทำงานให้กับ สวค. ได้เต็มเวลา  2. คุณสมบัติเฉพาะ         2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี         2.2  มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ         2.3  มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมีวิสัยทัศน์         2.4  มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และรักษาความสัมพันธ์อันดีที่พึงมีต่อกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด         2.5  มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) […]

สำนักงงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาและนำเสนอผลการศึกษา “โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสำธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศเป้าหมายทั้ง 5 ประเทศ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี Ballroom A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดลงทะเบียนส่งกลับที่ โทรสาร 02 553 8310 หรือ อีเมล์ kalanee@boi.go.th และ sanpit@boi.go.th ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 553 8139 และ 02 553 8111 ต่อ […]

หลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA: ซึ่งมีภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Department of Public Administration) ที่ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 15 ปี The Schulich School of Business, York University, Canada : ซึ่งเป็น Business School ที่ได้รับการโหวตให้ติดอันดับ Top 10 Best U.S. Business School จากการจัดอันดับ Business School ชั้นนำของโลก อีกทั้ง Joint Kellogg-Schulich Executive MBA Program ของ Schulich School […]