เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2562 รับจำนวนจำกัด 1. หลักการและเหตุผล การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นั้น มีหลายสิ่งที่ควรคำนึงถึง ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเฉียบพลันด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม การใช้ชีวิต (The Age of Disruption) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (The Age of Extremity) ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น องค์กรและประเทศจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น นั่นคือ “เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยจึงต้องปรับ”   2. เนื้อหาของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์นี้ ถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะนักยุทธศาสตร์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ และทราบถึงหลักการ กระบวนการ และเครื่องมือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์nโดยการอบรมภายใต้หลักสูตรฯ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนแบ่งออกเป็น 2.1 การอบรมภาคทฤษฎีและอภิปราย (6 […]

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส ผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ต่อผลการปฏิบัติงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค.      013 /2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง   ตามประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 012/2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นั้น                บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้ นางไพรินทร์  ศรีศุภวินิจ                ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้น มูลนิธิ สวค. ได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น […]

เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร: EDP รุ่นที่ 15 ประจำปี 2018 รับจำนวนจำกัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร หรือ Executive Development Program (EDP) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ หรือ Executive Program for Senior Management (Ex-PSM) ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ • The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, USA • The Schulich School of Business, York University, Canada • The Columbia Business School, […]

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป         1.1  มีสัญชาติไทย         1.2  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข         1.3  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง         1.4  สามารถทำงานให้กับ สวค. ได้เต็มเวลา  2. คุณสมบัติเฉพาะ         2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี         2.2  มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ         2.3  มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมีวิสัยทัศน์         2.4  มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และรักษาความสัมพันธ์อันดีที่พึงมีต่อกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด         2.5  มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) […]