ฝ่ายอบรม สวค. จัดการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) กรมศุลกากร ขึ้นระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 65 ท่าน ซึ่งในการบริหารจัดการขององค์กร “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ต้องประสานและกำกับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ การอบรมจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการประยุกต์ด้านวิชาการ นำไปสู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ผ่านวิธีการบรรยายสัมมนา ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานจริงและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้อบรม จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัดจำนวน 2 ครั้ง ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดหนองคาย ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นคอ.) กรมศุลกากร โดย… Posted by FPRI Training on Thursday, April 1, 2021  

  ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยโนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ “เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564″ ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ และเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งในมุมของผู้จัดเก็บภาษี และในมุมของผู้ชำระภาษี รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจาก Covid-19 ทั้งนี้นี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชน • ดร. พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ • นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ • นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Founder & Partner บจก. วัน ลอว์ ออฟฟิศ โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ลดการเดินทาง และการอยู่รวมกันของผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกเหนือจากการบรรยายในส่วนของวิชาการแล้ว ทางทีมงานได้จัดช่วง Q&A เพื่อตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ภาพการสัมมนาวิชา […]

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการฯ ดังนี้   การเชื่อมโยงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเคล็ด(ไม่)ลับ พลิกวิกฤต COVID-19 ให้เป็นโอกาสทอง โดย นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ อุตสาหกรรมดีสวัสดิ การจัดการ พัฒนา และต่อยอดการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทิศทางการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด แนวคิดธุรกิจ วิธีพลิกแบรนด์ด้วยเทคโนโลยี โดย นายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจองคิวร้านอาหาร QueQ   Posted […]

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 776/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตามประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 005/2563 เรื่อง การรับสมัคร บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้ 1. นางสาวจุฑาทอง จารุมิลินท 2. นางธนพร เศรษฐอุดม 3. นางสาวรพีสุภา หวังเจริญรุ่ง 4. นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ มูลนิธิ สวค. ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 14.00 […]

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 1.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 1.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 1.5 สามารถทำงานให้กับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ได้เต็มเวลา  2. คุณสมบัติเฉพาะ 2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 2.2 มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ 2.3 มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมีวิสัยทัศน์ 2.4 มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และรักษาความสัมพันธ์อันดีที่พึงมีต่อกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด 2.5 มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และมีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 2.6 มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 2.6.1 กรณีเป็นหรือเคยเป็นพนักงาน สวค. ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวค. ขึ้นไป 2.6.2 กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ […]