การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการฯ ดังนี้   การเชื่อมโยงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเคล็ด(ไม่)ลับ พลิกวิกฤต COVID-19 ให้เป็นโอกาสทอง โดย นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ อุตสาหกรรมดีสวัสดิ การจัดการ พัฒนา และต่อยอดการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทิศทางการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด แนวคิดธุรกิจ วิธีพลิกแบรนด์ด้วยเทคโนโลยี โดย นายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจองคิวร้านอาหาร QueQ   Posted […]

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 776/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตามประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค. 005/2563 เรื่อง การรับสมัคร บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้ 1. นางสาวจุฑาทอง จารุมิลินท 2. นางธนพร เศรษฐอุดม 3. นางสาวรพีสุภา หวังเจริญรุ่ง 4. นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ มูลนิธิ สวค. ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 14.00 […]

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 1.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 1.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 1.5 สามารถทำงานให้กับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ได้เต็มเวลา  2. คุณสมบัติเฉพาะ 2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 2.2 มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ 2.3 มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมีวิสัยทัศน์ 2.4 มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และรักษาความสัมพันธ์อันดีที่พึงมีต่อกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด 2.5 มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และมีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 2.6 มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 2.6.1 กรณีเป็นหรือเคยเป็นพนักงาน สวค. ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวค. ขึ้นไป 2.6.2 กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ […]

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 3) เปิดรับสมัตรแล้ว  หลักสูตรสำหรับผู้มีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจและองค์กร  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาของยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ ยุทธศาสตร์เร่งด่วนพิเศษ ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่   หลักการและเหตุผล การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นั้น มีหลายสิ่งที่ควรคำนึงถึง ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเฉียบพลันด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สังคม การใช้ชีวิต (The Age of Disruption) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (The Age of Extremity) ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้เกิดชุดของโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น องค์กรและประเทศจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น นั่นคือ “เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยจึงต้องปรับ”   ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศและองค์กรประสบความสำเร็จได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ สวค. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้แก่ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์” ขึ้น  […]

  วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกัน ดังนี้ 1. ทำวิจัยด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน จิตวิทยา ภาษา การศึกษา เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมไทย 3. กิจกรรมอื่นๆ 4. ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ