New Update
ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยโนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ "เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564" ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564...[+]
ในการบริหารจัดการขององค์กร "ผู้บริหารระดับกลาง" เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ต้องประสานและกำกับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน...[+]
ภาพการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 10 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ...[+]
บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้...[+]
ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้...[+]