New Update
หลักสูตรสำหรับผู้มีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจและองค์กร เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาของยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ ยุทธศาสตร์เร่งด่วนพิเศษ ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่...[+]
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
คุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...[+]
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Public – Private Partnership (PPP) for a Digital World" เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership (PPP)) ในการพัฒนาประเทศและการลงทุนภาคเอกชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบของการทำ PPP และนัยต่อภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งศึกษาโอกาสและความท้าทายในการจัดทำ PPP ในโครงการระหว่างพรมแดน (Cross-Border Projects) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV-T รวมถึงแผนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม...[+]
รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม สอดคล้องและบูรณาการในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการพัฒนาผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ผ่าน 6 ยุทธศาสตร์หลัก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบูรณาการ ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้เศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน...[+]