New Update
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้ตามแนวทางความร่วมมือแผนงาน IMT-GT
3-4 มีนาคม 2565 จัดโดย CMGF Secretariat Thailand...[+]