New Update
ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้...[+]
หลักสูตรสำหรับผู้มีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจและองค์กร เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาของยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ ยุทธศาสตร์เร่งด่วนพิเศษ ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่...[+]
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
คุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...[+]
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Public – Private Partnership (PPP) for a Digital World" เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership (PPP)) ในการพัฒนาประเทศและการลงทุนภาคเอกชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบของการทำ PPP และนัยต่อภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งศึกษาโอกาสและความท้าทายในการจัดทำ PPP ในโครงการระหว่างพรมแดน (Cross-Border Projects) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV-T รวมถึงแผนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม...[+]