New Update
สวค. เปิดรับลงทะเบียนโครงการศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจและศึกษาแนวทางสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง : เกาะสมุย...[+]
นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม...[+]
อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ...[+]
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม...[+]