FPRI Poll
แนวคิดใดเหมาะสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยในอนาคตมากที่สุด

ท่านคิดว่า แนวคิดใดเหมาะสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยในอนาคตมากที่สุด
 
Username
Password
Search the site :
The Work (41)
space
โครงการศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
8/9/2552 11:39:01

ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2007 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายให้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2015 เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือในภูมิภาคเป็นไปโดยเสรีและมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น

ดังนั้น การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพันธกรณีในส่วนของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (A Single Market and Production Base) จากแผนงานการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี และแผนงานการเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี และการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกภาคส่วนรับทราบ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ไทยสามารถกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ และสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเต็มที่

 

Read More

โครงการศึกษาแนวทางของไทยในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือระหว่างรัฐอ่าวอาหรับ (GCC)
8/9/2552 13:53:31

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2524 กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน โอมาน คูเวต กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้จัดตั้ง คณะมนตรีความร่วมมือระหว่างรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council-GCC) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม ระหว่างกลุ่ม  ด้วยปัจจัยที่คล้ายคลึงกันทั้งด้านศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่ม GCC มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งขึ้นมากในแต่ละปี 

ด้วยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ GCC กอปรกับความต้องการด้านพลังงานที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมกับประเทศในกลุ่มนี้ รวมถึงอาเซียนที่กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับคณะมนตรีความร่วมมือระหว่างรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ขึ้น และเนื่องด้วยไทยเป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกของอาเซียนจึงมีโอกาสร่วมจัดทำความตกลงดังกล่าวด้วย

Read More

โครงการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
19/8/2552 17:06:53

การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวไปสู่ KBE ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องดำเนินกลยุทธ์ในส่วนที่สอง ควบคู่กับกลยุทธ์ในส่วนแรก ซึ่ง สวค. เห็นว่า การศึกษาโครงการกรอบการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม (A General Framework of Cluster Analysis)  ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ควรค่าแก่การศึกษา เนื่องจาก Cluster ในอีกมุมมองหนึ่งเป็นการชี้นำให้เห็นถึงการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System) หรือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค KBE นั่นเอง จะเห็นได้ว่าการศึกษาทั้ง 5 โครงการที่กล่าวถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในช่วงรอยต่อของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย (Transition Period) โดยจักต้องมีการต่อยอดหรือขยายผลการศึกษาดังกล่าวออกไปในอีกหลายๆ  ด้าน ดังนั้น สวค. จึงได้จัดทำ Website: www.competitiveness.in.th ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (Information System of Thailand’s Competitiveness) เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาที่ได้ทำไปแล้ว และผลการศึกษาที่จักต้องดำเนินต่อไปในอนาคต ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนรวมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Read More

EDP 2012 Networking Book
15/8/2554 9:15:21

EDP 2012 Networking Book
Click on download for file. 

Read More

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัฒน์ (EX-PSM)
20/8/2552 10:50:18

หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์

The Executive Program for Senior Management 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ The Kellog School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงในบุคโลกาภิวํตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ อีกทั้งพัฒนาให้ผู้บริหาร สามารถวางแผนและดำเนินนโยบายภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบสนองความต้องการของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น ยังส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

 

เนื้อหาของหลักสูตร*
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นในด้านการพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการ รวมทั้งการวางนโยบาย สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเน้นหลักสูตรใน 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1. กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย
2. พฤติกรรมองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Behavior and Organization Change Management)
3. การบริหารนโยบายสาธารณะ (Public Policy Management)
4.กลยุทธ์การตลาดและหลักจิตวิทยาการบริหาร (Marketing Strategy and Psychology in Management)

 

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก The  Kellog School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
2. มีความสามารถในการเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นาง วิภาดา ตู้จินดา โทร. 0-2357-3490 ต่อ 230
นางสาว พัชวิภา พรรณเชษฐ์ โทร. 0-2357-3490 ต่อ 231
นาย โอภาส หงส์พิทักษ์นภา โทร.0-2357-3490 ต่อ 124

 

*เนื้อหาโดยละเอียดของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความสอดคล้องของหลักสูตรโดยรวม

Read More

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย เฟส 2
19/8/2552 17:21:15

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 (ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการเมื่อพฤศจิกายน 2544 – พฤษภาคม 2546)  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งสามารถขยายกิจการจนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป วัตถุประสงค์หลักของโครงการเน้นการให้ความช่วยเหลือธุรกิจไทยให้สามารถแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ ยกระดับปรับปรุงความสามารถในการประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก รวมทั้งคงสภาพการจ้างงานไว้ได้  ทั้งนี้ จากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการในระยะที่ 1 พบว่าวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ และมีความสนใจที่จะให้รัฐบาลมีโครงการในลักษณะนี้อีก จึงเกิดโครงการระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีเป้าหมายจำนวนวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 1,000 กิจการ ครอบคลุมกว้างขวางทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 

Read More

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย เฟส 1
19/8/2552 17:20:37

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งด้วยการมุ่งไปที่การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรมได้มีการริเริ่มจัดทำโครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้แผนงานในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมขึ้น ในปี 2542-2545  เพื่อให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องหนัง โลหะการ สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป พลาสติก หัตถอุตสาหกรรม เซรามิค อัญมณี เครื่องเรือน และผลิตภัณฑ์ยางพารา และจากการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการดังกล่าวไปแล้วเกือบ 1,000 โรงงาน พบว่าโรงงานเหล่านั้นได้รับประโยชน์และมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในทิศทางที่ดีขึ้น

Read More

โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม เฟส 1
19/8/2552 17:00:05

ผลการศึกษาทั้งจากแบบจำลองการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และจากแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคสำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้ข้อสรุปว่า ในช่วง 5 ปีต่อไปนี้ (พ.ศ. 2548 – 2552) ภาคอุตสาหกรรมของไทยจะมีแนวโน้มอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.5 – 7.5% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับแนวทางในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะต่อไป จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการเศรษฐกิจด้านอุปทานมากขึ้น เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดโลกที่ดีขึ้น และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Read More

โครงการการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจรจาตกลงการค้าเสรีทวิภาคี
19/8/2552 14:56:00

นโยบาย FTA นอกจากเป็นกลไกขยายการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศคู่เจรจาแล้ว ยังเป็นกลไกในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ/ธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การลงทุน การค้า และการพัฒนาเทคโนโลยี นำไปสู่การยกระดับการดำเนินธุรกิจการค้า และการปรับตัวทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ การเจรจาจัดทำ FTAs มีทั้งที่เป็นรายสาขาการผลิตและบริการ(Sectors) และรายประเด็น (Issues) อาทิเช่น การเปิดตลาดสินค้า มาตรการที่มิใช่ภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งในการเจรจามีความยาก(สลับซับซ้อน)/ง่าย ความได้เปรียบและเสียเปรียบมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละประเด็นและในแต่ละรายการสินค้า/บริการ จึงมีรูปแบบและเงื่อนไขการทำความตกลงที่ให้มีผลทันทีหลังลงนามในสัญญาหรือค่อยๆให้มีผลตามมาในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้มีเวลาในการปรับตัว

Read More

โครงการจัดทำแผนปรับโครงสร้างองค์กรบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
19/8/2552 14:37:44

ตามข้อตกลงของแกตต์ (GATT) ธุรกิจประกันภัยจะเป็นธุรกิจที่ต้องแข่งขันเสรี บริษัทจึงต้องเตรียมการให้พร้อม เพื่อให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งที่จะแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะต้องสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงของ นโยบายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเข้ามาศึกษาและจัดทำ โครงการจัดทำแผนปรับโครงสร้างองค์กรบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

Read More

5 Pages 1 2 3 4 5
space
Copyright 2009. All Right Reserved. www.fpri.or.th, www.fispri.org
HOME | ABOUT US | THE WORK | DIRECTOR MESSAGE | NEWS | EVENTS | CAREERS | OTHER SITES | CONTACT